TEL: 02-9302622, 086-466-1300
   MSN  : support@bestinternet.co.th
   
   
“Best Thai Host ใจดีแจก BB (BlackBerry) ฟรี ทุกเดือน”
 เพียงสมัครใช้บริการ VPS Windows Hyper-V กับทางเรา
   
 
รายชื่อผู้โชคดีได้รับของรางวัล
 
>>ประจำเดือน พฤษภาคคม 2553
   คุณ ภคพล จิรฉัตรมงคล
>>ประจำเดือน มิถุนายน 2553
 
    คุณ รุ่ง วงศ์ตระกูลอารี
 
เงื่อนไขการรับของรางวัล
 
- จับรางวัล 3 ครั้ง ทุกสิ้นเดือน วันนี้ถึง มิ.ย. 53 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.bestthaihost.com
- การประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล จะประกาศที่หน้ากิจกรรม ของเว็ป bestthaihost.com โดยจะใช้ชื่อและนามสกุลจริง ของผู้เข้าร่วมสนุกเป็นหลัก
  สำคัญ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวัน เวลา และสถานที่ที่ได้รับรางวัล
- ผู้เข้าเล่นกิจกรรมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับทราบและยินยอมเป็นผู้รับภาระการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5 %
  และ / หรือภาษีอื่นๆใน อัตราที่กฎหมายกำหนดโดยคิดจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับจากการชนะการเล่น กิจกรรม
- ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่จำเป็น   ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ท่านจะต้องยังคงสภาพการเป็นลูกค้าและใช้บริการ VPS Windows Hyper-V จนถึงวันรับรางวัล
- พนักงานและครอบครัว ของบริษัทเบสอินเอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 1ท่าน สามารถรับรางวัลได้ 1 รางวัลตลอดรายการส่งสริมการขายนี้ ท่านที่ได้รับรางวัลแล้วไม่สามารถรับรางวัลใดๆ ได้อีก
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อเพื่อยืนยันการขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากทำการประกาศผล มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิทธิ์
 
 
 
ของรางวัล
 
รางวัลที่ 1 มือถือ Black Berry รุ่น Curve 8520 (มูลค่า 13,900 บาท) เดือนละ 1 รางวัล รวม 3 เดือน 3 เครื่อง (รวมมูลค่า 41,700 บาท)
รางวัลที่ 2 คูปองเงินสด 500 บาท เดือนละ 10 รางวัล รวม 3 เดือน 30 รางวัล (รวมมูลค่า 15,000 บาท)
 
 
จับรางวัล
รอบที่ 1 จับรางวัลวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
รอบที่ 2 จับรางวัลวันที่ 30 มิถุนายน 2553
รอบที่ 3 จับรางวัลวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
 
 
สั่งซื้อ VPS Windows ที่นี่